Charyzmat

Czym jest charyzmat?

Potissimum institutioni – Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 2 lutego 1990r., p.16.

Różnorodność instytutów przypomina „drzewo, które się cudownie i bujnie rozkrzewiło na roli Pańskiej z danego przez Boga zalążka. Za ich pośrednictwem „Kościół z biegiem czasu coraz lepiej, zarówno wiernym, jak niewierzącym, ukazywał Chrystusa – bądź to oddającego się kontemplacji na górze, bądź zwiastującego rzeszom królestwo Boże, bądź uzdrawiającego chorych i ułomnych, a grzeszników nawracającego do cnoty, bądź błogosławiącego dzieciom i dobrze czyniącego wszystkim, a zawsze posłusznego woli Ojca, który Go posłał”. Ta różnorodność wyraża się poprzez różnorodność „charyzmatu założycieli”, który „objawia się jako «doświadczenie Ducha» przekazane uczniom, by nim żyli, strzegli go, pogłębiali i rozwijali, stale wzrastając w harmonii z Ciałem Chrystusa. « Dlatego Kościół bierze w opiekę i popiera swoisty charakter rozmaitych instytutów zakonnych»”. Nie istnieje zatem jeden sposób, „mając na uwadze własny charakter i cele”. Chodzi tu nie tylko o samą praktykę tych rad, lecz o wszystko, co dotyczy stylu życia członków instytutu i co ma im pomagać w osiągnięciu doskonałości własnego stanu.

Ten fragment z dokumentu Potissimum institutioni, ukazuje czym jest charyzmat – to swoisty sposób funkcjonowania konkretnego Zgromadzenia czy Instytutu Życia Konsekrowanego. W przypadku naszej Rodziny Zakonnej, charyzmat określił św. Zygmunt Szczęsny Feliński. Ojciec Założyciel, podkreślał, że „powołanie do służby Bożej w Rodzinie Maryi, to wezwanie do współpracowania z Chrystusem w szerzeniu Królestwa Jego na ziemi”1. Zaraz obok tego zadania, umieścił – jako główny cel – „pracowanie nad własnym udoskonaleniem i służenie bliźnim”2.

Charyzmat Rodziny Maryi

Przynależność do Rodziny Maryi, zobowiązuje każdą z nas, do troski o zbawienie dusz, najpierw własnych, później natomiast tych, którzy są nam powierzeni przez Opatrzność. Dlatego kształtujemy swoje życie według Ewangelii i na wzór Świętej Rodziny. Podejmujemy trud „wyniszczenia w swym wnętrzu wszystkiego co światowe lub własne. A przy pomocy łaski Bożej usiłujemy tak doskonale przejąć się duchem Pana i Oblubieńca, iżby, każda z nas za św. Pawłem mogła powiedzieć «już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus» (Gal 2,20)”3.

Troskę o zbawienie ludzi, wyrażamy w modlitwie, za tych którzy odeszli od Boga, oraz za wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują. Wychodzimy ku bliźnim z pomocą i w uczynkach miłosierdzia ukazujemy im miłujące oblicze Boga, który wszystkich pragnie przyciągnąć do siebie.

Staramy się „jednoczyć nie tylko z Bogiem, ale też z sobą nawzajem, stanowiąc tym sposobem jednolitą i życiem nadprzyrodzoną całość”4. Dlatego też żyjemy we wspólnotach zakonnych, budując atmosferę miłości, jedności i pokoju.

Działalność w Prowincji

W naszej Prowincji prowadzimy działalność wychowawczą w przedszkolach i szkole. Troszczymy się o dzieci i młodzież przebywającą w domu dziecka. Śpieszymy z pomocą ludziom starszym i chorym w szpitalach i w Środowiskowym Domu Samopomocy. Ponadto podejmujemy pracę w parafiach jako katechetki, zakrystianki, organistki i kancelistki. Pracujemy również w instytucjach kościelnych: seminariach duchownych, Sądzie Biskupim oraz domu Księży seniorów.


  1. św. Zygmunt Szczęsny Feliński, Duch Rodziny Maryi, p.1.
  2. tenże, Listy Ascetyczne, list 34.
  3. tenże, Duch Rodziny Maryi, p.2.
  4. tamże, p.3.